หน้าแรก
บริการของเรา เข้าสู่ระบบสมาชิก การชำระเงิน ติดต่อเรา ถามตอบ
     
 
 
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการของ ยูไนเต็ดเอสเอ็มอี ดอท คอม อินเตอร์ยูไนเต็ด คอมเมอเชียล ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า "ผู้ให้บริการ" กับ ผู้ใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "สมาชิก"

ข้อตกลงการใช้งานทั่วไป

1. ผู้ให้บริการขอความรวมมือกับสมาชิกไม่ควรนำพื้นที่ให้บริการ จัดทำเว็บไซต์ผิดกฎหมาย เช่น เว็บลามกอนาจาร หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร เว็บที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพนัน เว็บที่มีเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ สถาบันประเทศชาติ หรือสิ่งที่สังคม ให้ความเคารพนับถือ การกล่าวอ้างทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม

2. ผู้ให้บริการขอความรวมมือกับสมาชิกไม่ควรนำพื้นที่ให้บริการ จัดทำเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Spam, Hacker , Virus หรือเว็บละเมิดลิขสิทธ E-Book, Software ผิดกฎหมาย

3.
ผู้ให้บริการขอความรวมมือกับสมาชิกไม่ควรนำพื้นที่ให้บริการ จัดทำเว็บไซต์ให้ Download ไฟล์ ประเภท MP3 หรือ ไฟล์นามสกุลอื่นๆ ที่พยายามหลบเลี่ยง

4. ผู้ให้บริการขอความรวมมือกับสมชิกไม่ควรใช้ E-Mail เพื่อการส่งในลักษณะ Spam Mail หรือ การส่งเมล์ในจำนวนเกิน 100 ฉบับต่อวันเป็นประจำ หรือ กระทำการอันใดก็ตาม ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ เครื่องเซิร์ฟเวอร์

5. ถ้าตรวจพบว่า เว็บไซต์ของท่าน ได้ทำการติดตั้งโปรแกรม หรือ Script null ที่ส่งผมกระทบของระบบ Server ทางเราจะทำการระงับการใช้งานเว็บไซต์ของท่านทันที

6. สมชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ภายในเว็บไซต์ของสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Script เนื้อหา บทความ รูปภาพ รหัสผ่าน และสมชิกควรสำรองข้อมูลไว้อย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่ข้อมูลใดๆ ของสมาชิกศูนย์หาย โดยไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากกรณีใดๆ ก็ตาม ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบ ( ผู้ให้บริการจะสำรองข้อมูลไว้เดือนละสองครั้ง แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าข้อมูลทุกอย่างจะถูกนำกลับมาใช้ได้เหมือนเดิม )


ข้อตกลงเกี่ยวกับพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ หรือเว็บโฮสติ้ง

1. ผู้ให้บริการขอความรวมมือกับสมชิก ที่ใช้บริการ พื้นที่จัดทำเว็บไซต์ หรือเว็บโฮสติ้ง ยกเว้น Reseller ไม่ควรนำพื้นที่ให้บริการไปจำหน่าย หรือขาย/เช่า ต่อ หรือกระทำการใดๆ นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเจ้าของ

2. ผู้ให้บริการขอความรวมมือกับสมชิก ที่สมัครใช้บริการ Reseller โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
2.1 สมาชิกที่ใช้บริการ Reseller จะต้องรับผิดชอบโดเมนต่างๆ ที่อยู่ภายใต้บัญชีการให้บริการของสามาชิก
2.2 หากโดเมนภายใต้บัญชีการให้บริการของสมาชิก ทำผิดเงื่อนไขของผู้ให้บริการ ถือว่าสมาชิกทำผิดเงื่อนไข การใช้บริการของผู้ให้บริการด้วย เช่นกัน

3. โดเมนภายใต้บัญชีการให้บริการของสมาชิก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ ในเรื่องการให้เช่า การเก็บค่าบริการ การดูแล โดเมนภายใต้บัญชีการให้บริการของสมาชิก หรือสัญญาอื่นๆ ที่โดเมนภายใต้บัญชี การให้บริการของสมาชิก ทำสัญญาไว้กับสมาชิก หากเกิดปัญหาหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับโดเมน ภายใต้บัญชีการให้บริการของสมาชิก ทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

ข้อตกลงเกี่ยวกับชื่อโดเมน

ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงการให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนระหว่างผู้ให้บริการและสมาชิก

1. ชื่อโดเมนที่ยังไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ สมาชิกจึงจะสามารถจดทะเบียนชื่อนั้นๆ ได้
2. หลังจากสมาชิกได้ทำการชำระค่าบริการจดทะเบียนแล้ว สมาชิกจะเป็นเจ้าของชื่อโดเมนโดยสมบรูณ์
3. เมื่อสมาชิกจดทะเบียนชื่อโดเมนและชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อโดเมน ที่ได้ทำการจดแล้วได้ แต่สามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆ เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของชื่อโดเมนได้
4. ทางผู้ให้บริการไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในโดเมนของสมาชิก ทั้งสิ้น นอกจากการให้บริการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่สมาชิกไม่สามารถ แก้ไขได้ด้วยตนเองได้

ข้อตกลงเกี่ยวกับอายุสัญญา


1. สัญญาต่างๆ จะเกิดขึ้นเมื่อมีการสั่งซื้อ และชำระค่าบริการตามเงื่อนไขอย่างถูกต้อง
2. การครบอายุสัญญา เพื่อประโยชน์ของสมาชิกควรต่ออายุ และชำระค่าบริการก่อนครบกำหนด 30 วัน หรือภายใน 30 วัน ก่อนถึงวันหมดอายุของบริการ

เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าซื้อ และไม่มีการต่อสัญญาระบบจะทำการลบ ข้อมูลต่างๆ ออกจากฐานข้อมูลสมาชิกทันที หรือภายในไม่เกิน 7 วัน หลังวันหมดอายุของบริการ

3. สามาชิกควรตรวจสอบวันหมดอายุของบริการที่สามาชิกใช้บริการอยู่ ตามที่ผู้ให้บริการได้จัดส่งอีเมล์ไปให้ หรือสามารถสอบถามวันหมดอายุโดยเมล์ไปที่ info@unitedsme.com โดยระบุชื่อโดเมน บริการที่ท่านใช้อยู่
4. ก่อนหมดอายุบริการทางผู้ให้บริการจะติดต่อไปหาท่านตามที่อยู่อีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ก่อนหมดอายุตามวันเวลาที่สมควร

ผู้สมัครใช้บริการหรือสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง หรือละเมิดเงื่อนไข และ/หรือ พยายามกระทำการก่อให้เกิด ความเสียหาย แก่ระบบโดยรวมของเครื่องเซิร์ฟ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดๆ ก็ตาม ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ยกเลิกการให้บริการ แก่สมาชิกหรือผู้สมัครใช้บริการนั้นทันที

การรับประกันความพอใจ ในกรณีท่านมีปัญหาในการใช้งานเว็บโฮสติ้ง ภายใน 30 วัน นับจาก วันที่ท่าน ได้ชำระค่าบริการสมบรูณ์แล้ว (ท่านจะต้องไม่มีเงินค้างชำระ) ท่านสามารถ ติดต่อไปยัง ผู้ให้บริการ เพื่อแจ้งความประสงค์ เรื่องการรับประกันความพอใจ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ จะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการ เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการดังกล่าว ได้โดย ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งการแก้ไขหรือยกเลิกจะเป็นไปตามหลักจริยธรรม และอยู่ภายใต้กฎหมายภายในประเทศไทย

 
Last Update 5/5/2010
 
 
     
 
  แผนที่เว็บ นโยบายความเป็นส่วนตัว เงื่อนไขการใช้บริการ
 
 
 
Free Page Rank Tool